Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НОВИНИ | ЗА НАС | ПОСЛАНИЦИ НА МОБИЛНОСТТА | КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ | КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ | ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА В ЕВРОПА | БИБЛИОТЕКА | ПОЛИТИКИ | ДОБРИ ПРАКТИКИ | ВРЪЗКИ | ЗАБАВНО | РЕГИСТРАЦИЯ ЗА НОВИНИ | В МЕДИИТЕ |

Посланици на мобилносттаИме: Венета Косева Кирова

Град: Стара Загора

Образование: Магистър Консултант по кариерно развитие, РУ „Ангел Кънчев” и Магистър по Педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”

Месторабота: Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”, гр. Стара Загора

Длъжност: Педагогически съветник

Телефон: +359 886 775 293

E-mail: venetakirova@yahoo.com

2005 – до сега -  педагогически съветник във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”;

2012 – до сега - хоноруван преподавател в Стопански факултет на Тракийски университет;

2012 – обучител по Обществени и граждански компетентности към Българо- Германски Център за Професионално Обучение, Стара Загора;

2011 – обучител на учители по Образование за развитие, по проект „Да научим! Въвеждане на принципите на образованието за развитие в българското училище”;

2010 – Регионален координатор и обучител по проект „Нова заетост – ключови умения за заетост”;

2007 – Кариерен консултант по проект Активни Услуги на Пазара на Труда;

2006 – до сега -  водещ педагогическа практика със студенти от Педагогически факултет на Тракийски университет и др.


Име: Илияна Димитрова Калинова

Град: Пловдив

Месторабота: Общински детски комплекс

Длъжност: Главен учител, преподавател по социални умения

Образование: Магистър-психолог

Телефон: +359 886 88 33 01

E-mail: ileka@abv.bg

Web site: www.kalinova.org

Ръководя школа „Социални умения” към Общински детски комплекс – Пловдив от учебната 2000/2001 година.

Професионалният си опит съм натрупала при обучение на ученици 8-12 клас в социални умения чрез разработване и провеждане на обучения по авторски програми: „Приложна психология за тийнейджъри ОБЩУВАНЕ +”, „Умения за живот” и „Кариерно консултиране и личностно развитие”. Основен акцент в програмите  е мотивирането на тийнейджъри в тяхното личностно развитие и усъвършенстване на техните поведенчески умения. Основните цели, които си поставям в моята работа са:

 • Младите хора да постигат успехи в общуването с другите, да повишават самочувствието и увереността си, да развиват своята индивидуалност;
 • Подрастващите да привикнат с начините за самостоятелно вземане на решения, с поемане на лична отговорност за собствените избори, с отстояване на мнението си и приемане на различията.


Име: Цветанка Атанасова Стоянова

Град: Варна

Месторабота: Община Варна, дирекция „ОМДС”, кабинет„Емпатия” на Общински център за психологична подкрепа на деца, родители и педагози

Длъжност: Психолог, Консултант кариерно развитие

Образование: Висше (магистър), специалност „Психология”, СУ ”Св.Кл.Охридски”; Професионална квалификация:Трудов и организационен психолог, 1999г.; Кариерен консултант GCDF, 2000.

Телефон: +359 898 570 398

Е-mail: empatia@abv.bg 

Web-site: www.empatia-varna.com

Емпатия - психологичен и кариерен кабинет (Общински център за  психологична подкрепа и консултиране, Община Варна)

 • Кариерни консултации за самопознание и вземане на осъзнати решения за кариерно развитие.
 • Информиране за света на професиите, пазара на труда и тяхното съответствие с личностния потенциал на младия човек.
 • Тренинги на умения за живот.

                  Кратко описание:

1)  Практиката се прилага от 11 години и е предназначена за ученици, родители и педагози;

2) Кариерните консултации завършват с Личностен профил на индивидуалните ресурси (модел на Портфолио)  и подготовка на Индивидуален кариерен план.

3) Практиката предоставя възможности и за психологично консултиране на учениците и родителите.

4)  Авторски проекти, разработени  с екип от кариерни консултанти и млади хора:

 • Кариерен център Варна, 2002г. (със съдействието на Клуб Отворено общество Варна и Община Варна);
 • Кариерна лига Варна - Западна промишлена зона, 2006г.(със съдействието на районна администрация „Младост”)
 • Феноменът предприемачество в образователната система на Варна, 2007г. (със съдействието на ОДК Варна).
 • Презентационни умения, 2009г.,  дирекция „Образование”, Община Варна.

Младежки информационно-консултантски център Варна

1.  От 6 години кариерната практика е апробирана и въведена  за младежи, студенти и млади специалисти в МИКЦ 1 Варна, партньорска програма на фондация „Мейдей” и Община Варна.

2.  Чрез нея ментори оказват помощ за личностно и кариерно развитие на младите хора при вземане на кариерно решение, повишаване на личната увереност и себереклама, при ротация на работното място,  търсене на нова работа или преквалификация.

3. Практиката позволява провеждане и на психологични консултации при трудности в баланса между кариера - личен живот – родителство, обсъждат се и конкретни казуси от деловия и личен живот на младите хора.

4. “Ориентиране за мобилност” е новата обучителна програма на МИКЦ, която се осъществява със съдействието на ЦРЧР, Еврогайдънс – България и ФБО.Чрез разработване на Личен Проект за Мобилност с учебна цел в ЕС  младежите  повишават шанса си за стаж, намиране на работа  и лична реализация.


Име: Виктория Георгиева Недева-Атанасова

Град: София

Месторабота: Кариерен Център към Център за Обучение – Българска Академия на Науките и Институт за изследване на населението и човека – БАН, Департамент „Психология”

Длъжност: Координатор на кариерен център и Главен асистент към Департамент "Психология", БАН

Образование: Магистърска степен по „Психология”; Научно-образователна степен „Доктор” към Институт по психология – БАН

Телефон: +359 888 269 004

Е-mail: vnedeva@gmail.com

Web site: http://edu.bas.bg/

През 2009г. завършва обучение за сертифициран кариерен консултант по програма Global Career Development Facilitator (GCDF), проведено от Фондация на бизнеса за образованието. Взема участие в създаването на Кариерен център към Център за обучение при Българска академия на науките, а от месец март 2010г. се включва и в неговата активна дейност.

Дейността като координатор на Кариерния център е посветена на подпомагане на кариерното развитие на докторанти и млади учени към научните звена при Българска академия на науките и обхваща следните направления:

 • индивидуално кариерно консултиране, включително обучение в стратегии за търсене на временна заетост по проект и работа; съдействие при подготовка на документи за кандидатстване и др.;
 • изпращане на редовен информационен бюлетин с полезни възможности за кариерно развитие в областта на науката и бизнес практиката; информация за институции, организации, програми в страната и чужбина, свързани с възможности за проекти, стипендии, специализации и стажове; подпомагане включването в мрежи за научни и професионални контакти;
 • осъществяване на връзка между докторанти и млади учени, от една страна, и представители на бизнес практиката, от друга;
 • провеждане на специализирани обучения с гост-лектори от сферата на комуникацията на наука, преносимите умения и развитието на личния потенциал;
 • организиране на семинари с поканени експерти от областта на науката и бизнес практиката.

Специализираните обучения и семинари, както и услугите по кариерното консултиране са безплатни за присъстващите. Лекторите представят своите експертни знания пред докторантите и младите учени напълно безвъзмездно, без хонорар.


Име: Боряна Георгиева Гунева

Град: Русе

Образование: Социална педагогика и Психология

Месторабота: ПГ по речно корабостроене и корабоплаване – град Русе

Длъжност: Училищен психолог

Телефон: +359 899 838 218

E-mail: bguneva@abv.bg

- 7-годишен опит като кариерен консултант по програмата GCDF;

- Обучител на педагогически кадри за кариерни консултанти в системата на средното образование в България по програмата GCDF;

- Координатор и обучител за град Русе по проект "Нова заетост  - ключови умения за заетост"-  обучение на безработни лица;

- 8-годишен опит като педагогически съветник, училищен психолог и учител.


Име: Стефанка Петкова Томчева

Град: Шумен

Образование: Докторант към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна

Месторабота: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ гр. Шумен

Длъжност: Училищен психолог

Телефон: + 359 885 888 700

E-mail: stefani_pt@mail.bg

 • Магистър по психология, правоспособен позитивен психотерапевт от 2008 г., базисен треньор по позитивна психотерапия. Терапевтична практика с деца, тийнейджъри и възрастни.
 • Сертифициран GCDF треньор и консултант от 2006 г. – Center for Credentialing & Education, Inc.
 • Извършва обучение на групи и индивидуално консултиране – професионално ориентиране, ключови компетентности, умения за пригодност за заетост, управление на програми за кариерно развитие и съдействие при избор на кариера.
 • Действащ психолог е и консултант в системата на образованието от 1995 г.


Име: Росица Велчева Димова

Град: Бургас

Месторабота: Център за кариерно ориентиране (ЦКО)

Длъжност: Ръководител на ЦКО

Телефон: +359 878 140 379

Образование: Магистър по „Психология”, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Е-mail: rosi_di@abv.bg

Web site: http://osi-di.blogspot.com

Ръководител на  Център за кариерно ориентиране, гр. Бургас. Изпълнява длъжността педагогически съветник в ПГМЕЕ. Работи като главен експерт в РПЦ Бургас. Преминала е обучение за Супервизия на кариерно консултиране и е GCDF сертифициран консултант.

НОВИНИ

image Приказки за кариерни консултанти, том II
14 Януари 2014

image Възможности за магистратура по устойчиво развитие в Швеция
09 Януари 2014

image Възможност за стаж в Европейския център за съвременни езици
06 Януари 2014

image Възможност за стаж в CERN
22 Ноември 2013

image Възможност за стаж в европейския център за превенция на заболяванията
22 Ноември 2013


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.