Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...
 
НАЧАЛО | НОВИНИ | БОЛОНСКИ СЪВЕТНИЦИ | ПУБЛИКАЦИИ | МИНИСТЕРСКИ СРЕЩИ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ |

БОЛОНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Списък на членовете на "Национална група от съветници по Болонския процес 2011-2013" в България


Проф. Камен Веселинов, д.н. - Машинен инженер, завършил Техническия университет Дрезден, Германия и работи в Технически университет - София, Факултет по транспорта. Той е представител на ТУ-София или изпълнител в редица проекти (ФАР / програма Темпус) с ЕС, особено свързани с оценката на инженерното образование и управлението на институциите за висше образование

Prof. Kamen Vesselinov, D.Sc. - Mechanical Engineer, graduated from Dresden University of Technology, Germany, working at Technical University of Sofia, Faculty of Transport. He is a representative of the TU of Sofia or contractor in a number of projects (PHARE/TEMPUS programme) with the EU especially connected with the evaluation of engineering education and the management of higher education institutions

Проф. Галя Тодорова Герчева-Несторова, д.н. - Доктор на психологическите науки и професор по психология във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.Професионалните интереси са в областта на когнитивната психология, педагогическата психология и социалните комуникации. Успешно води тренинги за развитие на комуникативните умения, на умения за работа в екип, умения за разрешаване на конфликти и водене на   преговори, усвояване на стратегии за справяне с комуникативното безпокойство, прилагане на комуникативни техники от психодрамата в консултирането. Заместник ректор по учебната дейност, ръководител на катедра „Психология” и институционален   ECTS     координатор.

Prof. Galya Todorova Gecheva-Nestorova, D.Sc. - Doctor of Psychological Sciences and a professor of Psychology at Varna Free University. Professional scientific and applied interests are in the fields of Cognitive Psychology, Educational Psychology and Social Communications. Leads trainings for developing communication skills, team work skills, conflict resolutions skills, negotiations, overcoming communication apprehension, applying communicative psycho-drama techniques in consulting. Vice-rector of Academic Affairs, Head of the Psychology Department and institutional ECTS Coordinator.

Проф. Толя Стоицова - Доктор на психологическите науки и е професор по социална и медийна психология в Нов български университет. Има публикувани 7 книги, една от които на английски език и над 100 научни статии на български и английски език в сферата на комуникациите – вербални и невербални, отражението на тероризма в съвременните медии, междукултурните сравнения, управленската и бизнес психологията и др. проф. Стоицова е треньор по комуникативни умения, работа в екип, решаване на проблеми. Като Болонски експерт работи по въпросите, свързани с тристепенната система за обучение, системи за осигуряване на качество на образованието и признаване на периоди на обучение и издаваните дипломи и сертификати.

Professor Tolya Stoitsova, PhD., D.Sc.
- Doctor of Psychological Sciences and a professor of Social and Media Psychology in New Bulgarian University, Sofia. She has written 7 books, one of them in English and more than 100 scientific articles in the field of communications – verbal and non-verbal, the reflection of terror in contemporary mass media, cross-cultural comperisons, management and buisness psychology, etc. Prof. Stoitsova is a trainer in communication skills, teambuilding, problem solving. As a Bologna expert she works on issues related to the three-tier system of education, quality education systems and recognition of studies, diplomas and certificates.

доц. д-р Сеня Терзиева – Химикотехнологичен и метлургичен университет - София Зам. ректор по акредитация и качество, работи по пропекти на UNESCO, TEMPUS, координатор на институционален проект МОН - КСОУВО за повишаване на качеството на обучението, член на Управителния съвет на Национален център за дистанционно обучение, член на Съвета за наблюдение по проект на МОМН - Повишаване на кавалификацията на преподавателите във висшите училища, научни интереси, публикации, издадени учебници и монография в областта на качеството на висшето и професионалното образование.

assoc. prof. Senia Terzieva PhD – University of Chemical technology and Metallurgy (UCTM) – Sofia, vice rector; participates in projects with UNESCO, TEMPUS; coordinator of the institutional project Quality assurance MEYS, financed by the World Bank; executive member of the National Centre for Distance Learning; member of the observation council of the project Increasing Qualification of the Teachers in the Higher Educational institutions, MEYS; responsible for Quality assurance system in UCTM; science interests, publications, published textbooks and a monograph in the field of quality of the higher and professional education.

Доц. д-р Здравка Радионова – Преподавател по физиология и медицинска педагогика в Медицински университет – Плевен. Институционален Болонски експерт.

Zdravka Radionova, MD, PhD - Lecturer in Physiology and Medical Pedagogy at the Medical University of Pleven. Institutional Bologna expert.

Гл.ас. д-р Мими Корнажева - Русенски университет e един от основателите на мулти- и интердисциплинарното обучение по Европеистика в България през 1993 г. Преподава Европейска интеграция; Многостепенно управление в Европейския съюз; Европа в света в бакалавърските програми Европеистика и многостепенно управление  и  Европеистика и глобалистика (на английски език); в магистърската  програма  Международно сътрудничество и европейски проекти, както и   в международните магистърски програми на БРИЕ по Европеистика и регионално сътрудничество;  Европеистика и публична администрация.  Автор е на 30 публикации в същата област и има над 20 участия в конференции и семинари. Като директор на БРИЕ (Българо-румънски интеруниверситетски  Европа център – www.brie.uni-ruse.bg) от  2003 г. допринася за създаването и развитието на първата в Югоизточна Европа  трансгранична (България-Румъния-Германия)  академична структура, която е част от Европейското образователно пространство и прилага стандартите на Болонския процес.   Работила е по 6 научно-изследователски проекта и в момента е координатор на проект BRAINS (Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study), финансиран по програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество. Ръководила е образователен проект BRIDGE (Bulgarian-Romanian Initiative for Democracy as a Guard-post of Europe”)  по програма  PHARE. Участвала е в още 5 образователни проекта на ЕС. От 2009 г. е Tuning експерт на Европейския съюз за България. Включена е в ръководството на Международно дружество „Елиас Канети” и на  Асоциацията за регионално развитие на Област Русе. Член е на Международната асоциация за междукултурна компетентност и мениджмънт, Виена. Носител е на почетната диплома на Стопанска академия Букурещ,  на награда  Best  Paper  на Русенски университет и на Съюза на учените  и др.
 
Н. A. Prof. Mimi Kornazheva, PhD  - University of  Ruse is one of the founders of  the multi-and interdisciplianry field of European Studies in Bulgaria in 1993. She teaches  Еuropean  Integration; Multi-level Governance in EU; Europe in the World for the bachelor programmes in  European Studies and Multi-Level Governance; European and Global Studies (in English);  for the master programme in International Cooperation and European Projects, as well as for the two international master programmes of  BRIE:  European Studies and Regional Cooperation;  European Studies and Public Administration.   She is an author of more than 30 publications in the above field, and has participated in more than 20 conferences. As a director of  BRIE (Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center  – www.brie.uni-ruse.bg) since 2003 г. she has been contributing to the establishment and development of  the first cross-border (Bulgaria-Romania-Germany) academic structure in South Eastern Europe, which is a part of the European Educational Area, and  has therefore applied the standards of the Bologna process. She has participated in 6 research projects and currently coordinates project BRAINS (Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study), financed in the framework of EU cross-border cooperation programme. She was a leader of the educational project BRIDGE (Bulgarian-Romanian Initiative for Democracy as a Guard-post of Europe) of   PHARE and has contributed to 5 EU educational projects.  She is a EU Tuning expert for Bulgaria; a member of International Association of Cross-Cultural Competence and Management, of the Steering Committee of Elias Canetti International Society and of the Association of Regional Development of  Ruse District.  She was conferred  Diplom d’hôneur  of the Academy of Economic Studies - Bucharest; crystal prize Best Paper of Union of Scientists and University of Ruse, etc.
 
Д-р Румяна Маринова-Христиди  - Преподавател по съвременна българска история в Историческия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”.  През 2004 г. защитава докторска дисертация за образованието в България по времето на социализма, а през 2006 г. публикува  монографията  „Образованието в България: между съветизацията и традицията 1948-1959”. С различните аспекти на Болонския процес се занимава от 2008 г., като участва в редица международни конференции и семинари, посветени на тази тема. През 2011 г. финализира двугодишен международен проект, посветен на имплементацията на Болонския процес в Италия и перспективите за България. Като Болонски съветник дейността й е насочена предимно към международните аспекти на Болонския процес, интернационализацията на висшето образование и мобилността.

Dr. Rumiana Marinova-Christidi - Assistant Professor of Contemporary Bulgarian History at the Faculty of History of the University of Sofia “St. Kliment Ohridski”. In 2004 she defended successfully her doctoral thesis on Bulgaria’s Education during Socialism, and in 2006 she published a monograph entitled Education in Bulgaria: Between Sovietization and Tradition 1948-1959. Dr Marinova-Christidi has been involved with the Bologna Process since 2008, participating in international conferences and seminars; while in 2011 she completed a two-year project on the implementation of the Bologna Process in Italy and its prospects for Bulgaria. As a Bologna advisor, Dr Marinova-Christidi is primarily concerned with the international aspects of the Bologna Process, internationalization of higher education and mobility.

Ваня Грашкина – Изпълнителен директор, Национален център за информация и документация /НАЦИД/ към Министерството на образованието, младежта и науката. НАЦИД изпълнява функциите на Национален център за академично признаване и мобилност по смисъла на чл. ІХ.2 от Лисабонската конвенция. Сфера на компетентности: всички аспекти и проблеми относно признаването на квалификации за висше образование и периоди на обучение; информационно осигуряване в съответствие с разпоредбите на чл.57 от Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалиф 


Vanya Grashkina – Executive Director, National Centre for Information and documentation /NACID/ under the Ministry of Education, Youth and Science. NACID performs the functions of National centre for academic recognition and mobility in terms of Art. IX.2 of the Lisbon Convention. The area of competences: all aspects and issues concerning recognition of higher education qualifications or period of study, providing information in terms of article 57 of Directive 2005/36/ЕC for recognition of professional qualifications.

Гергана Раковска - Председател на Фондация на бизнеса за образованието  www.fbo.bg  и директор на Националния борд на сертифицирани кариерни консултанти в България. Гергана има опит в областите на висшето образование, ученето през целия живот, развитието на човешките ресурси, управление на проекти. Тя има повече от 13 години опит в областта на управление на образователни и социални проекти. През последните пет години г-жа Раковска е работила като експерт по кариерноо консултиране и развитие на човешките ресурси също в Македония и Грузия. Тя е болонски съветник от 2007 г.

Gergana Rakovska - Chair of Business Foundation for Education www.fbo.bg and Director of National Board of Certified Counselors Bulgaria. Gergana has expertise in Higher education, Lifelong Learning, Human Resource Development, Project management. She has more than 13 years project management experience in the fields of education and workforce development. During the last five years Ms. Rakovska has worked as career counseling and workforce development consultant also in Macedonia and Georgia. She has been Bologna Promoter since 2007.

Зорница Танева - Представител на студентската общност в България, студент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, специалност „Славянска филология”, която ще работи по въпроси, свързани с тристепенната система за обучение и признаването на периоди на обучение и издаваните в резултат дипломи, но от гледна точка на студентите.

Zornitsa Taneva - Representative of the student community in Bulgaria, a student at the University of Plovdiv  specialty "Slavic Studies", who will work on issues related to the three-tier system of training and recognition of study periods and diplomas issued as a result, but from  students perspective.
image Национална група от съветници по Болонския процес 2009-2011

image Национална група от съветници по Болонския процес 2008-2009

image Национална група от съветници по Болонския процес 2007-2008

image Национална група от съветници по Болонския процес 2005-2006

image Национална група от съветници по Болонския процес 2004-2005


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.